Jez Turnov

Jez Turnov 2016-12-10T12:10:57+00:00
  • Jez Turnov

Přestavba původního pevného jezu na řece Jizeře v ř. km 79,600 v Turnově na nový pohyblivý – vakový jez je výsledkem snahy o zlepšení průtočné kapacity koryta řeky pro neškodné převedení průtoků ve městě až do Q20. Časté povodňové stavy v posledních letech zesílily tlak na větší protipovodňová opatření, která by ochránila město Turnov. Po nalezení shody s orgány města, ochrany životního prostředí a s vlastníky přilehlých nemovitostí byla po několikaleté přípravě realizována přestavba jezu jako jedno z prvních protipovodňových opatření.

Účelem celkové přestavby pevného jezu v ř. km 79,60 bylo především zvýšení kapacity jezu a tím následně zlepšení protipovodňové ochrany města Turnova. Samotná přestavba zahrnovala částečné odbourání původního pevného jezu a výstavbu nového jezu o dvou polích, oddělených středním pilířem, hrazených pohyblivou vakovou konstrukcí na základech původní konstrukce. Úroveň pevného přelivu byla snížena z původní kóty 246,60 m n.m. na kótu 244,70 m n.m. Vakový jez je realizován tak, aby umožnil udržování hladiny v nadjezí na požadované úrovni při proměnných průtocích bez nutnosti obsluhy a jeho účelem je zvětšení kapacity profilu při současném zachování spádových poměrů a povolených odběrů. Princip bezobslužnosti zajišťují pryžotextilní vaky plněné vodou a ovládané pomocí ovládacích šachet umístěných ve sdruženém objektu při pravém břehu řeky.

Oba vaky jsou pevně přikotveny k betonové konstrukci spodní stavby nového jezu, ve které jsou umístěny rozvody plnicího a prázdnicího potrubí. Původní přelivnou úroveň (kóta 246,60 m n.m.) bude nově zajišťovat koruna obou vakových konstrukcí. Provoz jezu je vybaven automatikou zajišťující postupné sklápění jezu při nárůstu průtoků a naopak jeho postupné vztyčování při jejich poklesu. Při povodňových stavech je vak vyprázdněn do úplného sklopení a zvýšené průtoky protékají nehrazeným, ale více kapacitním otvorem. V případě výpadku automatiky (napájení elektrickým proudem) je vak schopen se vyprázdnit samostatně zvýšeným přetlakem stoupající hladiny v nadjezí. Objem jedné vakové konstrukce činí zhruba 222 m3 (doba plnění cca 2 hodiny čerpadlem 30 l/s). Obě pole vakového jezu jsou pro případ revizí a oprav vybavena provizorním hrazením z hliníkových hradicích tabulí nebo případně dřevěných hradidel. Pro manipulaci s hradicími prvky byla mezi pilíři jezu instalována pomocná lanová dráha. Podjezí vakového jezu je opevněno kamenným záhozem z balvanů o minimální hmotnosti 500 kg. Po dokončené rekonstrukci jezu instalací nové vakové hradicí konstrukce se zvýšila kapacita koryta řeky v nadjezí z původního Q1=177 m3/s na cca Q10=409 m3/s.

Více informací o místech na Jizeře najdete na stránce kilometráž Jizery.