Všeobecné obchodní podmínky půjčovny LODEKOZA.CZ

Michal Dolanský – lodekoza.cz, Ktová 72, Rovensko pod Troskami, 512 63, IČ:69869090
mobil: +420 737 501 491, email: 1. OBJEDNÁVKA:

Objednávku nájmu vodáckého vybavení provede nájemce skrz webový formulář na stránkách lodekoza.cz.

2. REZERVACE:

Na objednávku půjčovna co nejdříve odpoví a v zaslaném emailu pošle další instrukce.

Půjčovna si vyhrazuje právo objednávku nepotvrdit, zrušit.

3. PLATBA:

Po provedení rezervace musí nájemce uhradit rezervační poplatek („záloha“) ve výši 50% z celkové výše nájemného. Platbu zálohy lze provést bankovním převodem na účet půjčovny. Číslo účtu, variabilní symbol a požadovanou částku obdrží nájemce emailem spolu s potvrzením rezervace. Pokud se vybavení rezervuje méně než 2 dny před začátkem nájmu nebo pokud se jedná o všední den a objednávka nepřesahuje 2000,-, nájemce zálohu neplatí.

Při neuhrazení zálohy, Vaší objednávku stornujeme.

Doplatek nájemného uhradí nájemce hotově při převzetí vodáckého vybavení a uzavření nájemní smlouvy.

4. ZRUŠENÍ nebo změna REZERVACE ZE STRANY NÁJEMCE:

Rezervaci může nájemce zrušit nebo změnit e-mailem. Při zrušení rezervace nebo její části ze strany nájemce je povinen uhradit storno poplatek.

Záloha je vratná v případě zrušení objednávky 7 dní před datem plavby nebo při povodňovém stavu.

Cenou nájmu vybavení se zde rozumí cena za pronájem rezervovaného vybavení dle ceníku.

Dojde-li během změny rezervace ke snížení počtu objednaných lodí nebo ke zkrácení délky pronájmu, bude storno poplatek vypočítán ze zrušené části rezervace (tedy z rozdílu ceny mezi původní a upravenou objednávkou).

5. SMLOUVA O NÁJMU A PŘEVZETÍ VODÁCKÉHO VYBAVENÍ

Podpisem smlouvy o nájmu vodáckého vybavení vzniká nájemci právo na dočasné užívání objednaného vodáckého vybavení v termínu uvedeném v nájemní smlouvě. Pro uzavření smlouvy a převzetí vybavení je nájemce povinen předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez těchto dokladů nemůže být předmět nájmu předán! Vodácké vybavení bude nájemci předáno ihned po podpisu nájemní smlouvy. Při převzetí vybavení je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu. Svým podpisem potvrzuje, že vodácké vybavení převzal v pořádku, na dobu určitou, uvedenou ve smlouvě.

6. ČAS A MÍSTO PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ VYBAVENÍ

Předání objednaného vybavení se uskuteční v místě uvedeném v rezervaci. Vybavení předá pronajímatel nájemci v předem sjednaný čas. Nájemce je povinnen vrátit pronajaté vybavení v určený čas a na určeném místě uvedené ve smlouvě. V případě pozdního vrácení vodáckého vybavení je nájemce povinen zaplatit penále z prodlení ve výši 100% k denní sazbě nájmu. V případě, že bude vodácké vybavení vyzvednuto nebo vráceno v jiném, než ujednaném místě ve smlouvě, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s dopravou vybavení z/do tohoto místa.

7. POVINNOSTI NÁJEMCE VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ VYBAVENÍ

Předmět nájmu (vodácké vybavení) je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

8. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ VODÁCKÉHO VYBAVENÍ

Vodácké vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené. Pokud vodácké vybavení nebude vráceno v pořádku, je nájemce povinen zaplatit částku, odpovídající nákladům na opravu, případně koupi nového vodáckého vybavení.

Ceny oprav určí půjčovna podle rozsahu poškození.

9. DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU

V případě, že nebude nájemce schopen uhradit způsobenou škodu nebo smluvní pokutu za pozdní vrácení lodí hotově při vrácení lodí, je povinen podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem na účet půjčovny a to nejpozději do 14 dnů ode dne skončení nájemního vztahu.

10. ODPOVĚDNOST

Zapůjčené vodácké vybavení užívá nájemce na vlastní nebezpečí. Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného vodáckého vybavení.

Půjčovna neručí za vodotěsnost zapůjčených barelů. Cenné věci doporučuje před uložením do barelu raději zabalit do vodotěsných obalů.

11. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Půjčovna je oprávněna kdykoli měnit tyto obchodní podmínky. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.

Objednáním nájmu vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Součástí těchto obchodních podmínek je ceník.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo OP, pasu, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů půjčovnou, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při rezervaci provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat půjčovnu o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů zákazníka může půjčovna pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje půjčovnou bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se zákazník domníval, že půjčovna nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat půjčovnu nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby půjčovna nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu půjčovna povina tuto informaci předat. Půjčovna má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.